หน้าแรก

ปรัชญาโรงเรียนแสนสุข "เสริมสร้างประสบการณ์ แตกฉานวิชา พัฒนาสังคม สั่งสมคุณธรรม"

ระดับปฐมวัย

โรงเรียนแสนสุข ระดับปฐมวัย 

 • เนอสเซอรี่รับนักเรียนอายุ 1.10-2 ปี ณ วันที่สมัครเรียน
 • ระดับอนุบาล 1-3  รับนักเรียนอายุ 3-5 ปี (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีที่สมัครเรียน)

“นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนแสนสุข เรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าพูดกล้าแสดงออก รักการเรียนรู้  ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมประจำใจ”

ระดับประถมศึกษา

“ปัญญา ย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน”
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแสนสุขมีความทันสมัย เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET สูง และ มีโครงการ To be number one, TEDET, Intensive English Program

ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนแสนสุขเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั่วไป) เป็นปีแรก จำนวน 2 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 40 คน  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ห้องธุรการ โรงเรียนแสนสุข
โทร 087-2617292, 085-0236404, 044-110357

การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ การพูดภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแสนสุข

เด็กหญิงชนิตา  คาร์ที

ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.1-ป.3  อันดับที่ 11

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ครูผู้ฝึกซ้อม Mr.John William Bond

การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ทักษะพื้นฐานมวย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแสนสุข

 1. เด็กชายทิวัตถ์ คำภูมี
 2. นายธนวัฒน์ ผาสุขล้ำ
 3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์ จันทร์หนองหว้า
 4. เด็กชายบัญญพนต์ พันทะท้าว
 5. เด็กชายปุญญพัฒน์ จักรศรี
 6. เด็กชายพิชิตชัย ประกอบมิตร
 7. เด็กชายพีรวัฒน์ พวงกระจาย
 8. เด็กชายภานุกร แก้วศรี
 9. เด็กชายยศกร การินทร์
 10. นายรัฐนันท์ นาคค่อนอก

 

ได้รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 (อันดับที่ 5)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ครูผู้ฝึกซ้อม

 1. นายวรสิษฐ ปุญญธรพัฒนะกุล
 2. นายสุรกานต์ ยังวุฒิกูล
 3. นายธีระ พิมพ์ทอง

การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คีตะมวยไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแสนสุข

 1. เด็กชายจารุวิทย์ กองทอง
 2. เด็กชายจุลจักร ยงสืบชาติ
 3. เด็กชายชาญวิทย์ ภูทองจันทร์
 4. เด็กชายธนรัฐ โสมัสสา
 5. นายธนากร เลิศสกุล
 6. เด็กชายภทรพล ชินนะภา
 7. เด็กชายวุฒินันท์ สุวรรณสังโส
 8. เด็กชายโพธิ์ทอง เยยโพธิ์
 9. นายโยธิน เชื่่อมรัมย์
 10. เด็กชายโสพน นาแพงน้อย

ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 (อันดับที่ 4)

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ครูผู้ฝึกซ้อม

 1. นายวรสิษฐ ปุญญธรพัฒนะกุล
 2. นายสุรกานต์ ยังวุฒิกูล
 3. นายธีระ พิมพ์ทอง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

1) นักเรียนระดับชั้น ป.๖ ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน
คือ ด.ช. มังกร เฮงยศมาก  และ ด.ญ. สุจิตรา สำเภาพ่อค้า
2) ด.ญ.ชนิตา คาร์ที ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพูดสุนสรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
3) To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017 รุ่น Junior ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ
4) To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017 รุ่น Pre-teenage ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ระดับประเทศ โครงการ To Be Number One
5) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการศึกษา

รวมภาพกิจกรรมแสนสุข