การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

โรงเรียนแสนสุข ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  จำนวน 3 รายการ ดังนี้

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 1. เด็กชายจารุวิทย์  กองทอง
2. เด็กชายจุลจักร  ยงสืบชาติ
3. เด็กชายชาญวิทย์  ภูทองจันทร์
4. เด็กชายธนรัฐ  โสมัสสา
5. นายธนากร  เลิศสกุล
6. เด็กชายภทรพล  ชินนะภา
7. เด็กชายวุฒินันท์  สุวรรณสังโส
8. เด็กชายโพธิ์ทอง  เยยโพธิ์
9. นายโยธิน  เชื่่อมรัมย์
10. เด็กชายโสพน  นาแพงน้อย
1. นายวรสิษฐ์  ปุุญญธรพัฒนะกุล
2. นายสุรกานต์  ยังวุฒิกูล
3. นายธีระ  พิมพ์ทอง
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 1. เด็กชายทิวัตถ์  คำภูมี
2. เด็กหญิงธัญพิสิษฐ์  จันหนองหว้า
3. เด็กชายบัญญพนต์  พันทะท้าว
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  จักรศรี
5. เด็กชายพิชิตชัย  ประกอบมิตร
6. เด็กชายพีรวัฒน์  พวงกระจาย
7. เด็กชายภานุกร  แก้วศรี
8. เด็กชายยศกร  การินทร์
9. เด็กชายเอกอนาวี  อะปะหัง
10. เด็กชายโพธิ์ทอง  เยยโพธิ์
1. นายวรสิษฐ์  ปุุญญธรพัฒนะกุล
2. นายธีระ  พิมพ์ทอง
3. นายสุรกานต์  ยังวุฒิกูล
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงชนิตา   คาร์ที 1. Mr.John William    Bond
รวม 21 7

 

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์