สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสนสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20 – 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

รวม  6 รายการ ได้เหรียญทองทั้ง 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100
และได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งระดับประเทศ 3 รายการ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุวิทย์  กองทอง
2. เด็กชายจุลจักร  ยงสืบชาติ
3. เด็กชายชาญวิทย์  ภูทองจันทร์
4. เด็กชายธนรัฐ  โสมัสสา
5. นายธนากร  เลิศสกุล
6. เด็กชายภทรพล  ชินนะภา
7. เด็กชายวุฒินันท์  สุวรรณสังโส
8. เด็กชายโพธิ์ทอง  เยยโพธิ์
9. นายโยธิน  เชื่่อมรัมย์
10. เด็กชายโสพน  นาแพงน้อย
1. นายวรสิษฐ์  ปุุญญธรพัฒนะกุล
2. นายสุรกานต์  ยังวุฒิกูล
3. นายธีระ  พิมพ์ทอง
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทิวัตถ์  คำภูมี
2. เด็กหญิงธัญพิสิษฐ์  จันหนองหว้า
3. เด็กชายบัญญพนต์  พันทะท้าว
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  จักรศรี
5. เด็กชายพิชิตชัย  ประกอบมิตร
6. เด็กชายพีรวัฒน์  พวงกระจาย
7. เด็กชายภานุกร  แก้วศรี
8. เด็กชายยศกร  การินทร์
9. เด็กชายเอกอนาวี  อะปะหัง
10. เด็กชายโพธิ์ทอง  เยยโพธิ์
1. นายวรสิษฐ์  ปุุญญธรพัฒนะกุล
2. นายธีระ  พิมพ์ทอง
3. นายสุรกานต์  ยังวุฒิกูล
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.95 ทอง 13 1. เด็กหญิงจตุพร  พัลวัล
2. นายชลธาร  ภูศรี
3. นายธนวัฒน์  ผาสุขล้ำ
4. เด็กชายรัฐนันท์  นาคค่อนอก
5. เด็กชายสัญญา  ไพเราะ
6. เด็กหญิงอรินทยา  รุ่งเป้า
1. นายสุนัย  แก้วอำไพ
2. นายมงคลวัฒน์  อาศัยนา
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 9 1. นางสาวกนกวรรณ  มะลึก
2. เด็กชายกัมปนาท   ดวงสูงเนิน
3. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  จันทร์นอก
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คลองวะ
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  เสวกอนันต์
6. เด็กชายณัฐธีร์  แก้วคง
7. นายณัฐศักดิ์  เหงี่ยมสูงเนิน
8. เด็กหญิงณิชาพัชร์   เคล้าฉลาด
9. เด็กหญิงดาราวดี  หลอมกลม
10. เด็กชายธวัชชัย   สินธุภูมิ
11. เด็กชายธีรภัทร  สีดา
12. เด็กชายนันทิพัฒน์  คำทวี
13. เด็กหญิงนิภารัตน์   ทับวิเศษ
14. เด็กหญิงนิรชา   วะนาไชย
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กายะชาติ
16. นางสาวปนัดดา  นะราวงษ์
17. เด็กหญิงปรตรา  โพธิ์ไทร
18. เด็กชายปุณยวีร์  ไทยลือนาม
19. เด็กชายปุรเชษฐ์  สีหะวงษ์
20. เด็กชายพีรพจน์  ชอบสว่าง
21. เด็กหญิงพีระนัน  ชำนาญกอง
22. เด็กชายภูมินทร์  สอาด
23. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนพิมพ์
24. เด็กชายยศกร  การินทร์
25. เด็กหญิงรัตนสุดา  บุดดาวงค์
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสงชมภู
27. เด็กหญิงวณิชชา  สิมวงศ์
28. เด็กหญิงศริญญา  เลิศสัจธรรม
29. เด็กชายศุภกร  ภัทรประภาพงษ์
30. เด็กชายสราวุฒิ  ตระกูลศรี
31. เด็กหญิงสุพิชชา  ชินพลชาย
32. เด็กหญิงสโรชา  ตันปิติ
33. เด็กหญิงอริศรา  ฤทธิ์เดช
34. เด็กชายอัทธชา  สุดพูล
35. เด็กหญิงอุมาพร  พรหมลักษณ์
36. เด็กชายเซินกุ้ย  หวง
37. เด็กชายเมธี  ด้วงชำนาญ
38. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สทักรัมย์
39. เด็กหญิงเอื้ออาทร   พวงพี
40. เด็กชายไชยภพ  วงค์ษาคุณ
1. นายสุนัย  แก้วอำไพ
2. นายมงคลวัฒน์  อาศัยนา
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตา   คาร์ที 1. Mr.John William    Bond
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 80.4 ทอง 16 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  ร่วมขุนทด
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ปะทะโก
1. MissZhang   Xiaoqing

 

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์