kindergarten

โรงเรียนแสนสุข ระดับปฐมวัย 

  • เนอสเซอรี่รับนักเรียนอายุ 1.10-2 ปี ณ วันที่สมัครเรียน
  • ระดับอนุบาล 1-3  รับนักเรียนอายุ 3-5 ปี (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีที่สมัครเรียน)

“นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนแสนสุข เรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าพูดกล้าแสดงออก รักการเรียนรู้  ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมประจำใจ”

โรงเรียนแสนสุข ก่อตั้งในปี พ.ศ.2547  และได้พัฒนาการเรียนการสอนมาโดยตลอดจนเป็นที่รู้จักดีในวงการการศึกษาเด็กปฐมวัย โรงเรียนแสนสุข จัดการเรียนการสอนแบบทันสมัยเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมืองใหญ่ เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาในการคิด และเรียนรู้ได้ดี โดยเด็กอนุบาล และเด็กเตรียมอนุบาล จะได้รับการพัฒนาทุกด้าน รวมทั้งด้านสติปัญญาอย่างสอดคล้องกับวิจัยและทฤษฎีใหม่ๆ ในปัจจุบัน เช่น Brain Based Learning การเรียนรู้ตามผลวิจัยเกี่ยวกับสมอง, Multiple Intelligence หรือ พหุปัญญา  และ Montessori มอนเตสซอรี่ เด็กอนุบาลของโรงเรียนแสนสุข เรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว และวิชาการต่างๆ เช่น การอ่านเขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมีความหมายต่อเด็กในชีวิตประจำวัน และโลกรอบตัวของเด็ก นอกจากนั้น เด็กๆยังได้รับการ ส่งเสริมให้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย เรียนรู้และปฏิบัติตนตาม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย รวมทั้งได้รับการปลูกฝังให้มี คุณธรรม จริยธรรมด้วย

โรงเรียนแสนสุข ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองเข้ามาอ่านรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับระดับปฐมวัย กิจกรรมของนักเรียน รวมทั้งชมภาพเด็กทำกิจกรรมที่น่าสนใจ สนุกสนาน และมีคุณค่า

สะอาด อบอุ่น ปลอดภัย
คือหัวใจของเรา