Primary level

โรงเรียนแสนสุข ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแสนสุขมีความทันสมัย เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ

ความสำเร็จจากการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา สะท้อนจากผลการสอบ O-NET ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ 4 ปีซ้อน และเมื่อปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 2 คน และวิชาภาษาอังกฤษ 95 คะแนน จำนวน 1 คน และการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ที่ได้จำนวนเหรียญทองในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 รายการ และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับประเทศ 3 รายการ คือ การแข่งขันพูดสุทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ป.1-3) คีตะมวยไทย (ม.1-3) และทักษะพื้นฐานกีฬามวย(ม.1-3)

นอกจากนี้โรงเรียนแสนสุขยังให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิิชาการและศิลปะหัตถกรรมตามความถนัด กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี พิธีมอบวุฒิบัตรยวบัณฑิต กิจกรรมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และโครงการ To be Number One Teen Dancercise

ปูทางสู่อนาคตที่สดใสให้กับลูกรักที่โรงเรียนแสนสุข