Secondary level

โรงเรียนแสนสุขระดับมัธยมศึกษา

ที่ตั้ง เลขที่ 168 หมู่ 6 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนแสนสุข ฝ่ายมัธยม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก จำนวน 2 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 40 คน

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
  3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

โรงเรียนแสนสุข ระดับมัธยมศึกษา  มีบรรยากาศสวยงามน่าเรียนน่าอยู่ มีสระว่ายน้ำ สนามกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และกีฬาอื่นๆอีกมากมาย

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย  มีห้องปฏิบัติการคอมเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ และเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างประเทศ

ด้วยคณะครูที่มีความรู้  พร้อมดูแลส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนแสนสุข มีทักษะชีวิต คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีภาวะผู้นำ นักเรียนสามารถสอบเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้แน่นอน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ห้องธุรการ โรงเรียนแสนสุข

สอบถามเพิ่มเติม  โทร 0872617292, 0850236404, 044110357