เกี่ยวกับโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา:  โรงเรียนแสนสุข

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระดับที่เปิดสอน  

 • ระดับเนอสเซอรี่ อายุ 1.10 ปี -2 ปี
 • อนุบาล  อายุ 3-5 ปี
 • ประถมศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระยะเวลาเรียน

ใน 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน คือ
ภาคต้น เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
เวลาเรียนระหว่าง เวลา 08.00 น. – 16.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
** สำหรับช่วงปิดภาคเรียน จะมีการเปิดสอนเสริม ดังนี้
ช่วงปิดเทอมต้น เดือนตุลาคม October Course
ช่วงปิดเทอมปลาย เดือนเมษายน Summer Course

เขตพื้นที่บริการ :

อำเภอละหานทราย อำเภอบ้านกรวด อำเภอโนนดินแดง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ

 • ฝ่ายอนุบาล-ประถม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 67/3 หมู่ที่ 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31170
 • ฝ่ายมัธยม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ เลขที่ 168 หมู่ 6 บ้ำนโรงเลื่อย ตำบลละหานทรายอ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31170
 • โทรศัพท์ 044-110357 ,087-261-7292, 065-023-6404, 084-708-1001
 • โทรสาร 044-110357
 • e-mail:  sansook2547@gmail.com
 • website:http://www.sansook.ac.th

ประวัติ

โรงเรียนแสนสุข เดิมชื่อ โรงเรียนอนุบาลแสนสุข ก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสที่ 12 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2547 นายมนัส เฮงยศมาก ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีอาคารเรียนอยู่ 1 หลัง จำนวน 2ห้องเรียน เริ่มเปิดชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 (3 ขวบ) มีครูผู้สอน 1 คนครูพิเศษ 1 คนและครูพี่เลี้ยง 1 คน นักเรียนจำนวน 30 คน
ปีการศึกษา 2549 ขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา และสร้างอาคารเรียน 1 ชั้น อีก 2 อาคาร อาคารละ 2 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2552 ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง 5 ชั้น มีห้องเรียน 12 ห้องเรียน เนื่องจากนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ปีการศึกษา 2555โรงเรียนสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน และนำร่องหลักสูตร Mini English Program ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2558 โรงเรียนแสนสุขได้ขยำยชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ที่บริเวณใหม่เนื่องจำกในโรงเรียนเดิมมีพื้นที่จำกัด โดยบริเวณใหม่มีเนื้อที่ 20 ไร่ อยู่ห่างจำกโรงเรียน แสนสุขประมำณ 800 เมตร
และปีการศึกษา 2561 ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก

ปรัชญาโรงเรียน

“เสริมสร้างประสบการณ์ แตกฉานวิชา พัฒนาสังคม สั่งสมคุณธรรม”

คำขวัญโรงเรียน

“มีคุณธรรม นำความรู้ ชูร่มเย็น”
มีคุณธรรม หมายถึง นักเรียน, ครู เป็นผู้มีคุณธรรมทั้งทาง กาย วาจา ใจ
นำความรู้ หมายถึง นักเรียน, ครู เป็นผู้มีความรู้ และประพฤติปฏิบัติตน ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบจนบังเกิดผลที่ดีต่อส่วนรวม
ชูร่มเย็น หมายถึง นักเรียน, ครู ทุกคนรู้ เคารพต่อหน้าที่ของตนเอง ฟังความคิดเห็นให้เกียรติและ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความรัก ความสามัคคี

สีประจำโรงเรียน

สีขาว หมายถึง ความสะดวก บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน, สิ่งที่ดีงาม
สีเขียว หมายถึง ความร่มเย็น, ความมั่นคง, ยั่งยืน
สีเขียว – ขาว หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนที่มาเข้าเรียนในโรงเรียนแสนสุข ได้ตามและเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างยั่งยืน ให้นักเรียนมีความสะดวกทางด้านจิตใจ และมีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน อดทนเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป

พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน

โยคาเว ชายเต ภูริ “ปัญญา ย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน”

สัญลักษณ์

ส.ส. เป็นอักษรย่อของคำว่า “แสนสุข” ดอกบัว เป็นดอกไม้พุทธบูชา สีชมพู มีอยู่ได้หลายสถานะ ได้แก่ อยู่ในโคลนตม กลางน้ำ เสมอน้ำ และเหนือน้ำ เปรียบเสมือนเด็กหลายกลุ่ม ที่พร้อมจะได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ