สมัครเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

1. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้องธุรการ  โรงเรียนแสนสุข ฝ่ายประถม โทร 044110 357, 0872617292, 0820236404

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าใบสมัคร ราคา 100 บาท ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน )

————————————————

หลักฐานการสมัครเรียน ระดับเนอสเซอรี่และอนุบาล 1-3

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมของบิดา – มารดา
 2.  สำเนาสูติบัตรนักเรียน ( ถ้าเป็นคนต่างชาติให้สำเนาหนังสือเดินทางของ นักเรียน พร้อมของบิดา – มารดา )
 3. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล นักเรียน – บิดา – มารดา ( ถ้ามี )
 4. ( กรณีชาวต่างประเทศ ( บิดา หรือ มารดา ) สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ จำนวน 1 ฉบับ
 5. เอกสารการรับเป็นบุตรบุญธรรม (ในกรณีที่รับ เด็กมาอุปการะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง)
 6. สมุดพกและใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
 7. สำเนาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ( ถ้ามี )
 8. ระเบียนสะสม
 9. ใบ ป.04 ( หลักฐานแสดงผลการเรียน สำหรับนักเรียนย้ายหรือออกจากโรงเรียนก่อนจบหลักสูตร ระดับประถมศึกษา )

      เกณฑ์อายุ    เนอสเซอรี่ : อายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี 10 เดือน ในวันที่เริ่มเรียน
อนุบาล 1 :   อายุไม่ต่ำกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

————————————————

หลักฐานการสมัครเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน       จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-บิดา-มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)    จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา    จำนวน 1 ชุด
 4. ( กรณีที่นักเรียนพักอยู่กับผู้ปกครองที่ มิใช่ บิดา มารดา) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
 5. ( กรณีชาวต่างประเทศ ( บิดา หรือ มารดา ) สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
 7. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 8. แบบแสดงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)
 9. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
 10. เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
 11. สมุดันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
 12. ใบส่งตัวนักเรียน

    เกณฑ์อายุ     ประถมศึกษาปีที่ 1:   อายุไม่ต่ำกว่า 6 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

————————————————

หลักฐานการสมัครเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4
แผนการเรียน สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ทั่วไป

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560
– มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
– มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
– นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือแฟ้มสะสมผลงานต่างๆ ทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนใหม่

– นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองพร้อมกับผู้ปกครอง
– ในวันที่นักเรียนมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร สามารถทำการสอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์ได้ทันที
( การสอบข้อเขียน จะทดสอบความพร้อมพื้นฐานของนักเรียนประกอบด้วย 5 วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย และสังคมศึกษา ใช้เวลา 61 นาที )
– นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สามารถดำเนินการรายงานตัวและชำระเงินที่ห้องทะเบียน

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร

1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน 5 เทอม (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด)
5. สำเนาบัตรประชาชนของของนักเรียน บิดา มารดา (อย่างละ 1 ชุด)
6. (กรณีรับบุตรบุญธรรม ) สำเนาเอกสารการรับรองบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ฉบับ
7. ( กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล นักเรียน บิดา มารดา ) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการเปลี่ยนชื่อแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
8. ( กรณีชาวต่างประเทศ ( บิดา หรือ มารดา ) สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่บันทึกรายการ จำนวน 1 ฉบับ
9. ( กรณีที่นักเรียนพักอยู่กับผู้ปกครองที่ มิใช่ บิดา มารดา) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ :

– เอกสารที่มีการสำเนา ให้ทำการรับรองเอกสารทุกฉบับ
– ในการยื่นใบสมัคร บิดา – มารดา ต้องนำนักเรียนมาด้วย