ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา 2559-2560

รายการ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
นักเรียนระดับชั้น ป.๖ ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน ด.ช. มังกร เฮงยศมาก

ด.ญ. สุจิตรา สำเภาพ่อค้า

To Be Number OneTeen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๗ รุ่น Junior ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ระดับประเทศ โครงการ To Be Number One
To Be Number OneTeen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๗

รุ่น Pre-teenage

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ระดับประเทศ โครงการ To Be Number One
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การประกวดแข่งขันประสานเสียง

ม.๑ – ม.๓

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

ม.๑ – ๓

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.๔ – ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.๔ – ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย

ป.๑ – ๓

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.๔ -๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔ – ๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันแอโรบิก ป.๑ – ๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.๔ – ๖

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑ – ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.๔ – ๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.๑ -๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑ – ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.๑ – ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.๔ – ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.๔ – ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑ – ๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขัน ผลงานคณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ป.๔ -๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม

ม.๑ – ๓

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔ – ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑ – ๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑ -๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔ – ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑ – ๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑ – ๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑ – ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑– ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันอ่านเอาเรี่องตามแนว Pisa ป.๑ – ๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑ – ๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑ – ๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔ – ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๓  ครั้งที่ ๖๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ